Ikas, euskal pedagogia zerbitzua - Lexikoak

Teknologia (6-5)

Hitz bat bilatu

edo hizki bat aukeratu


EuskarazFrantsesezNonSaila
banaketa-eramode de distributionTeknologia
gauzatze-gamagamme de réalisationTeknologia
sektorerako kablecâble secteur, câble alimentationTeknologia
erabilera-funtziofonction d’usageTeknologia
letra-tipopolice de caractèresTeknologia
fabrikazio-aldiphase de fabricationTeknologia
leundu 1polirTeknologia
letoilaitonTeknologia
betebeharren zerrendacahier des chargesTeknologia
burdin zerrascie à ferTeknologia
iragaziépurer (filtrer)Teknologia
fabrikazio-kontrolcontrôle de fabricationTeknologia
diododiodeTeknologia
zehaztapendéfinitionTeknologia
leundu 2raboterTeknologia
altzairuacierTeknologia
bahetamisTeknologia
izakin-fitxa, stock-fitxafiche de stockTeknologia
perspektibaperspectiveTeknologia
irtenbide teknikosolution techniqueTeknologia
zutabe-daratulucolonne (perceuse à)Teknologia
soldatzeko harifil à souderTeknologia
laneko area, laneko zonazone de travailTeknologia
nahastekatumélanger (solides)Teknologia
pintzetakpincettesTeknologia
voltmetrovoltmètreTeknologia
organigramaorganigrammeTeknologia
eremurubriqueTeknologia
gizartesociétéTeknologia
saretaquadrillageTeknologia
sarjentasergent, serre-jointTeknologia
ginbalet 2chignoleTeknologia
zirkuitu inprimatucircuit impriméTeknologia
izendegi, pieza-zerrendanomenclatureTeknologia
forma geometrikoforme géométriqueTeknologia
produktuproduitTeknologia
mailumarteauTeknologia
tenporizatzetemporisationTeknologia
kontrol-eredumontage de contrôleTeknologia
testtestTeknologia
askatudélierTeknologia
urraspidedémarche, progressionTeknologia
pikatzeko aliketapince coupanteTeknologia
polimetrotesteurTeknologia
kalkulu-buruketaproblème de calculTeknologia
marra loditrait fortTeknologia
eskabide-orribon de commandeTeknologia
transistoretransistorTeknologia
soldadurasoudureTeknologia
marrazketa teknikodessin techniqueTeknologia
hornikuntzaapprovisionnementTeknologia
zenbakien bistaratzeaffichage des nombresTeknologia
hutsunecavitéTeknologia
prozesuprocessusTeknologia
liz paperapapier émeri, papier verreTeknologia
kontrol elektrikocontrôle électriqueTeknologia
malguflexibleTeknologia
lanpalampeTeknologia
neurketa bidezko fabrikaziocontrôle par mesureTeknologia
arauturiko ikursymbole normaliséTeknologia
grafiko-egilegrapheurTeknologia
zakupocheTeknologia
ekoizpen-kostu zuzencoût direct de productionTeknologia
segascie (petite)Teknologia
abiaburuko egoeraétat initialTeknologia
karraskalimeTeknologia
diodo argi-igorle (LED)diode électroluminescenteTeknologia
pertsonahomme (être humain)Teknologia
lehortusécher (au vent)Teknologia
eredumotif (tableur-grapheur)Teknologia
blisterblisterTeknologia
arotz-katusergent, serre-jointTeknologia
ebaketacoupeTeknologia
zuritzeko aliketakpince à dénuderTeknologia
egileréalisateurTeknologia
irabiatumélanger (liquides)Teknologia
daratulu elektrikoperceuse électriqueTeknologia
mehe segidakotrait finTeknologia
biltegiratze eremuzone de stockageTeknologia
zerbitzuserviceTeknologia
puntukako marratrait pointilléTeknologia
peliestalketapelliplacageTeknologia
funtzio teknikofonction techniqueTeknologia
itxura-emate, forma-ematefaçonnageTeknologia
boleipoulieTeknologia
gerizaprotectionTeknologia
porroskadébrisTeknologia
aurreproiektuavant-projetTeknologia
plangintzaplanningTeknologia
alegiazko eredumodèle virtuelTeknologia
seriezko fabrikazioproduction en sérieTeknologia
soldadurabrasageTeknologia
izakin-mailaniveau de stockTeknologia
eratxikicollerTeknologia
manakuntzacommandeTeknologia
hartuneprise (électrique)Teknologia
ergonomiaergonomieTeknologia
artaizturrakciseaux (à tondre les brebis)Teknologia
estalkiemballageTeknologia
abisavisTeknologia
erosketakachatsTeknologia
akotaziocotationTeknologia
krokiscroquisTeknologia
oinarrizko plakaplaque de baseTeknologia
elektrizitateélectricitéTeknologia
babes filmafilm protecteurTeknologia
eginkizuntâcheTeknologia
lanteiétabliTeknologia
xaflaplancheTeknologia
mahasturu alkiétabliTeknologia
azpimultzosous-ensembleTeknologia
ekai 2matérielTeknologia
elektronikaélectroniqueTeknologia
pilapileTeknologia
urrutiko salmentavente à distanceTeknologia
konexio-plakatxoplaquette (de connexion)Teknologia
bihurtutordreTeknologia
plaunkariplaneTeknologia
alkiétabliTeknologia
informazio-eremuzone d’informationTeknologia
stock, izakinstockTeknologia
arkatzcrayonTeknologia
kolore-kode (osagai elektronikoen)code couleur (des composants électroniques)Teknologia
sentsorecapteurTeknologia
eskalaéchelleTeknologia
zutabe-diagrama, barra-diagrama, histogramadiagramme à barresTeknologia
estokaétauTeknologia
zorropocheTeknologia
eguzkitaragailuinsoleuseTeknologia
mozteko aliketapince coupanteTeknologia
estalkiaren funtziofonction de l’emballageTeknologia
zutabe (taula)colonne (tableau)Teknologia
karguen kaiercahier des chargesTeknologia
metodoen bulegobureau des méthodesTeknologia
ertzbordureTeknologia
gakoclé (fixe, anglaise)Teknologia
fabrikazio-prozeduraprocédé de fabricationTeknologia
sistema automatizatusystème automatiséTeknologia
xukatusécher (avec un chiffon)Teknologia
mehe geldikatrait pointilléTeknologia
jendehomme (être humain)Teknologia
itzulikatze higiduramouvement de rotationTeknologia
operadore matematikoopérateur mathématiqueTeknologia
iskilinbaépingleTeknologia
ekoiztuproduireTeknologia
aluminioaluminiumTeknologia
lehorrarazisécher (faire ...)Teknologia
kostucoûtTeknologia
muntaia-lerroligne d’assemblageTeknologia
perdoi-tarte 2toléranceTeknologia
motoremoteurTeknologia
destorlojagailutournevisTeknologia
mozkinbénéficeTeknologia
errebelatzailerévélateurTeknologia
ardatza-daratulucolonne (perceuse à)Teknologia
gizateriasociétéTeknologia
bistavueTeknologia
erabilera-eskuliburu, gidaliburunotice d’utilisationTeknologia
zerrendaturépertorierTeknologia
muntaia-katechaîne de montageTeknologia
etekinbénéficeTeknologia
eskulanmain-d’œuvreTeknologia
zoldatuencrasserTeknologia
estimu-funtziofonction d’estimeTeknologia
biraketa higiduramouvement de rotationTeknologia
prototipoprototypeTeknologia
osoko marrazketadessin d’ensemble (action)Teknologia
ofizialeartisanTeknologia
zulatu, zilatu, zilotuperforerTeknologia
osoko marrazki, multzo-marrazkidessin d’ensemble (résultat)Teknologia
araunormeTeknologia
moltsapocheTeknologia
desplazamendu-teklaktouches de déplacementTeknologia
datu zifratu, zenbakizko datudonnée chiffréeTeknologia
trukesaktenaillesTeknologia
zenbakizko datu, datu zifratudonnée chiffréeTeknologia
txikitze, txikipenréductionTeknologia
forma-emate, itxura-ematefaçonnageTeknologia
multimetromultimètreTeknologia
barauts-etxemandrinTeknologia
jardupide, prozeduraprocédureTeknologia
babesprotectionTeknologia
oholplanche (de bois)Teknologia
plegupliTeknologia
erreferentziaréférence (cellule)Teknologia
kartaboiéquerre longueTeknologia
seriesérieTeknologia
aldatzecommutationTeknologia
ebakicouperTeknologia
gontza 2gondTeknologia
definizio-marrazkidessin de définitionTeknologia
bakelitabakéliteTeknologia
lotelotTeknologia
gelaxken hautusélection de cellulesTeknologia
bernuzatzeko makinagraveuseTeknologia
erkaketa bidezko fabrikaziocontrôle par comparaisonTeknologia
diagrama cartesiar, marra-diagramadiagramme cartésienTeknologia
proiekzio ortogonalprojection orthogonaleTeknologia
zerrazahicopeau (bois fin)Teknologia
jarraipen-fitxafiche de suiviTeknologia
errebelaturévélerTeknologia
segurtasunsécuritéTeknologia
kotacoteTeknologia
marrazkigiledessinateurTeknologia
idorrarazisécher (faire ...)Teknologia
ekai 1matériauTeknologia
lanpostuposte de travailTeknologia
termoformatzailethermoformeuseTeknologia
obratzeko gaien kostucoût de matière d’œuvreTeknologia
berunplombTeknologia
moztucouperTeknologia
arazoaren ebazpenrésolution (du problème)Teknologia
nahasiremuerTeknologia
kutercutterTeknologia
giltzaclé (fixe, anglaise)Teknologia
neurketa bidezko testtest par mesureTeknologia
plaka sentikorplaque sensibleTeknologia
materialaren kostucoût du matérielTeknologia
gabilvis à boisTeknologia
euskarazfrantsesezazalpenamultzoa
garbitulaverTeknologia
larrutudénuderTeknologia
bihurkintournevisTeknologia
gidermancheTeknologia
xafarrikatu, xafarraturincerTeknologia
soslaicontourTeknologia
aurrekotasunantérioritéTeknologia
oinarrizko gainazalsurface élémentaireTeknologia
pikailaduraémailTeknologia
aitzinamenduprogrèsTeknologia
ikursymboleTeknologia
beherapenremise (ristourne)Teknologia
argigailuinsoleuseTeknologia
biltegitiko salmentavente en magasinTeknologia
isolatzaileisolantTeknologia
eroaleconducteur (matériau)Teknologia
azkar segidakotrait fortTeknologia
ohmetroohmmètreTeknologia
eskaintza-eskaeraappel d’offresTeknologia
lehengaimatière premièreTeknologia
marruskatufrotterTeknologia
fabrikazio-prozesuprocessus de fabricationTeknologia
bulego teknikobureau des étudesTeknologia
definiziodéfinitionTeknologia
jardueraactivitéTeknologia
zizelciseau (de charpentier)Teknologia
deskribapendescriptionTeknologia
ziklo baten urrats, ziklo baten aldietape (d’un cycle)Teknologia
zilagailuperceuseTeknologia
elikaduraalimentationTeknologia
histograma, barra-diagrama, zutabe-diagramadiagramme à barresTeknologia
isolazioisolementTeknologia
burdinaferTeknologia
egimoldeprocédéTeknologia
iltzeclouTeknologia
ordukako tasataux horaireTeknologia
kalkulu-orrifeuille de calculTeknologia
sakonera-galgajauge de profondeurTeknologia
perdoi-tarte 1intervalle (de tolérance)Teknologia
muntaketa-gamagamme de montageTeknologia
mozketacoupeTeknologia
plastikoplastique (materiala)Teknologia
antolaketa (info)ordonnancementTeknologia
detekziodétectionTeknologia
gomagommeTeknologia
prozeduraprocédureTeknologia
CAD (ordenagailuz lagundutako diseinu)CAO (conception assistée par ordinateur)Teknologia
pieza-zerrenda, izendeginomenclatureTeknologia
kalkulu-formaforme de calculTeknologia
grabatugraverTeknologia
marra fintrait finTeknologia
taula 2tableauTeknologia
erresistentziarésistanceTeknologia
dranbalécrouTeknologia
gantzutuengraisserTeknologia
erabilera-baldintzakconditions d’utilisationTeknologia
aprendizapprentiTeknologia
hornidurakapprovisionnementsTeknologia
orkoiforme (moule)Teknologia
beharbesoinTeknologia
maketamaquetteTeknologia
dokumentu teknikodocument techniqueTeknologia
ezabagomagommeTeknologia
kate-lantravail sérielTeknologia
multzo-marrazki, osoko marrazkidessin d'ensembleTeknologia
kalibrecalibre à coulisseTeknologia
zerrautscopeau (bois fin)Teknologia
torratufrotterTeknologia
egitura-eskemaschéma structurelTeknologia
kolatucollerTeknologia
konpascompasTeknologia
torlojuvisTeknologia
iragazkifiltreTeknologia
puntzoipoinçonTeknologia
aktibitateactivité (champ de)Teknologia
translazio higiduramouvement de translationTeknologia
erosleacheteurTeknologia
hornidura 2matière d’œuvreTeknologia
grafikographiqueTeknologia
larrutuadénudéTeknologia
eramaileconducteur (matériau)Teknologia
burutzaileréalisateurTeknologia
birziklatzerecyclageTeknologia
plegatuplierTeknologia
gelaxken barrutiplage de cellulesTeknologia
marteilumarteauTeknologia
fluxufluxTeknologia
giza-baliabideakmoyens humainsTeknologia
fakturafactureTeknologia
taula 1planche, planche (de bois)Teknologia
konformitate-kontrolcontrôle de conformitéTeknologia
kalkulu-funtziofonction de calculTeknologia
jendartesociétéTeknologia
aitzinapen higiduramouvement d’avanceTeknologia
diagrama zirkulardiagramme circulaire, diagramme à secteursTeknologia
marra-diagrama, diagrama kartesiardiagramme cartésienTeknologia
eguzkiztatuinsolerTeknologia
zenbakizko teklatupavé numériqueTeknologia
geruzacouche (de résine)Teknologia
bernuzagailugraveuseTeknologia
hornitzailefournisseurTeknologia
fabrikazio-muntaiamontage de fabricationTeknologia
graduatzailerapporteur (d’angles)Teknologia
kontrol teknikocontrôle techniqueTeknologia
zatipartieTeknologia
maskatypon (dans les circuits imprimés)Teknologia
eskemaschémaTeknologia
eskuairaéquerreTeknologia
lerroligne (tableau)Teknologia
gauzapenconcrétisationTeknologia
partaderapentureTeknologia
etxetiko salmentavente à domicileTeknologia
lanaren kostucoût du travailTeknologia
nahastekamélangeTeknologia
ganibetcouteauTeknologia
funtzio industrialfonction industrielleTeknologia
bezeroclientTeknologia
metalmétalTeknologia
erregela milimetraturègle millimétréeTeknologia
urindatuengraisserTeknologia
pikatucouperTeknologia
prezioprixTeknologia
kobrecuivreTeknologia
manatzailedemandeurTeknologia
hari elektrikofil électriqueTeknologia
agerturévélerTeknologia
filma babeslefilm protecteurTeknologia
ontasunbienTeknologia
larrutzeko aliketapince à dénuderTeknologia
barautsforetTeknologia
lotura (pilaren)coupleur (pour pile)Teknologia
ingudeenclumeTeknologia
helbide (gelaxka baten)adresse (d’une cellule)Teknologia
laxatudélierTeknologia
atributu (gelaxka baten)attribut (d’une cellule)Teknologia
zizailacisailleTeknologia
banatzaileséparateur (cellules)Teknologia
eztainuétainTeknologia
kofagunecavitéTeknologia
sarerako haricâble secteur, câble alimentationTeknologia
tolestuplisserTeknologia
argituinsolerTeknologia
karraska launkarilime planeTeknologia
prozedura, jardupideprocédureTeknologia
paper latzapapier émeri, papier verreTeknologia
kartoizko gain-estalkicartonnetteTeknologia
tornutourTeknologia
ekoizpen-baliabideakmoyens de productionTeknologia
eragiketaopérationTeknologia
topebutéeTeknologia
aliketakpincesTeknologia
funtziofonctionTeknologia
makurtutordreTeknologia
sinbolosymboleTeknologia
biltegimagasinTeknologia
kapitalcapitalTeknologia
lotulierTeknologia
gidaliburu, erabilera-eskuliburunotice d'utilisationTeknologia
txirbilcopeauTeknologia
funtzionamendu frogatest de fonctionnementTeknologia
problemaren ebazpenrésolution (du problème)Teknologia
eskusegascie égoïneTeknologia
barra-diagrama, zutabe-diagrama, histogramadiagramme à barresTeknologia
datu literal, testu-datudonnée textuelleTeknologia
mozketa higiduramouvement de coupeTeknologia
fabrikazio-gamagamme de fabricationTeknologia
kondentsagailucondensateurTeknologia
xede-bezeriaclientèle cibleTeknologia
erretxinrésineTeknologia
nahasketamélangeTeknologia
lan-orribon de travailTeknologia
perdoitoléranceTeknologia
txirrikapoulieTeknologia
interfazeinterfaceTeknologia
garrangaécrouTeknologia
kolatzecollageTeknologia
zuritudénuderTeknologia
gontza 1charnièreTeknologia
diagramadiagrammeTeknologia
bat-bateko geldigailuarrêt d’urgence (appareil)Teknologia
osagai elektronikocomposant électroniqueTeknologia
nabalacouteauTeknologia
kurrikaktenaillesTeknologia
soldagailufer à souderTeknologia
muntaiaassemblageTeknologia
bizi-ziklocycle de vieTeknologia
aizturrakciseauxTeknologia
hornidura 1fournitureTeknologia
garapen, hedapendéveloppéTeknologia
segurtasun organoorgane de sécuritéTeknologia
bat-bateko geldialdiarrêt d’urgence (action)Teknologia
tresneriaoutillageTeknologia
estekatulierTeknologia
metro malgumètre flexibleTeknologia
apaltzeremise (ristourne)Teknologia
zerrascie (petite)Teknologia
enpresaentrepriseTeknologia
arpanascie (grande)Teknologia
daratulu ttipipetite perceuseTeknologia
eremu arriskutsuzone dangereuseTeknologia
merkataritzako funtzio, merkatal funtziofonction commercialeTeknologia
merkatu-zatipart de marchéTeknologia
metalikométalliqueTeknologia
datudonnéeTeknologia
bernuzatugraverTeknologia
zerbitzu-funtziofonction de serviceTeknologia
konformitate testtest de conformitéTeknologia
ginbalet 1vrilleTeknologia
operadoreopérateurTeknologia
salmenta-baldintzakconditions de venteTeknologia
taratelutarièreTeknologia
ordenagailuordinateurTeknologia
elkargosociété (entreprise)Teknologia
hedapen, garapendéveloppéTeknologia
merkatumarchéTeknologia
ekoitziproduireTeknologia
zergaimpôtTeknologia
eskaridemandeTeknologia
ardatzen eskalaechelle des axesTeknologia
ezpalcopeau (bois, grand)Teknologia
soldatusouderTeknologia
segurtasun-kontsignakconsignes de sécuritéTeknologia
salmenta moldemode (de vente)Teknologia
hasieratzeinitialisationTeknologia
emaitzarésultatTeknologia
bilbetrameTeknologia
arrabotrabotTeknologia
lanpostu-fitxafiche de posteTeknologia
irabazibénéficeTeknologia
hautu-irizpidecritère de choixTeknologia
programaprogrammeTeknologia
eskuzerrascie à mainTeknologia
agertzailerévélateurTeknologia
gelaxkacelluleTeknologia
kondentsadorecondensateurTeknologia
izakin, stockstockTeknologia
gaimatièreTeknologia
marko (kalkulu-orriaren)cadre (tableur-grapheur)Teknologia
hertsapencontrainteTeknologia
suhartzakpincettesTeknologia
ardatz marra etenatrait d’axeTeknologia
biraketa-maiztasunfréquence de rotationTeknologia
azkoinécrouTeknologia
erabiltzaileutilisateurTeknologia
etengailuinterrupteurTeknologia
tenazaktenaillesTeknologia
idortusécher (au vent)Teknologia
neurtzailetesteurTeknologia
ebaketa higiduramouvement de coupeTeknologia
marrazkilaridessinateurTeknologia
birabarkivilebrequinTeknologia
gidatzaileconducteur (qui dirige)Teknologia
daratuluperceuseTeknologia
tornuzilétauTeknologia
erregelarégletTeknologia
prisaprise (électrique)Teknologia
eraikiconstruireTeknologia
zulatze, zilatze, zilaketaperforationTeknologia
testu-datu, datu literaldonnée textuelleTeknologia
arrabotaturaboterTeknologia
jarraitasun elektrikocontinuité électriqueTeknologia