Ikas, euskal pedagogia zerbitzua - Lexikoak

Teknologia (6-5)

Hitz bat bilatu

edo hizki bat aukeratu


EuskarazFrantsesezNonSaila
gizartesociétéTeknologia
eskalaéchelleTeknologia
erabiltzaileutilisateurTeknologia
mozketacoupeTeknologia
eskulanmain-d’œuvreTeknologia
ardatza-daratulucolonne (perceuse à)Teknologia
gaimatièreTeknologia
larrutuadénudéTeknologia
gontza 2gondTeknologia
kolatucollerTeknologia
fakturafactureTeknologia
erregela milimetraturègle millimétréeTeknologia
CAD (ordenagailuz lagundutako diseinu)CAO (conception assistée par ordinateur)Teknologia
ezabagomagommeTeknologia
hornikuntzaapprovisionnementTeknologia
eguzkiztatuinsolerTeknologia
emaitzarésultatTeknologia
kontrol elektrikocontrôle électriqueTeknologia
marrazkigiledessinateurTeknologia
bat-bateko geldialdiarrêt d’urgence (action)Teknologia
zuritzeko aliketakpince à dénuderTeknologia
arrabotaturaboterTeknologia
grafiko-egilegrapheurTeknologia
ekoitziproduireTeknologia
gidermancheTeknologia
marra-diagrama, diagrama kartesiardiagramme cartésienTeknologia
ekai 1matériauTeknologia
egimoldeprocédéTeknologia
urraspidedémarche, progressionTeknologia
segurtasun organoorgane de sécuritéTeknologia
giza-baliabideakmoyens humainsTeknologia
zutabe-diagrama, barra-diagrama, histogramadiagramme à barresTeknologia
hornidura 1fournitureTeknologia
izakin-fitxa, stock-fitxafiche de stockTeknologia
ardatz marra etenatrait d’axeTeknologia
arotz-katusergent, serre-jointTeknologia
erabilera-funtziofonction d’usageTeknologia
programaprogrammeTeknologia
soldagailufer à souderTeknologia
funtzio industrialfonction industrielleTeknologia
hornidura 2matière d’œuvreTeknologia
prozeduraprocédureTeknologia
jendartesociétéTeknologia
nahasketamélangeTeknologia
mozteko aliketapince coupanteTeknologia
tresneriaoutillageTeknologia
zerrazahicopeau (bois fin)Teknologia
berunplombTeknologia
tenazaktenaillesTeknologia
kalkulu-formaforme de calculTeknologia
errebelatzailerévélateurTeknologia
ginbalet 2chignoleTeknologia
operadore matematikoopérateur mathématiqueTeknologia
konexio-plakatxoplaquette (de connexion)Teknologia
informazio-eremuzone d’informationTeknologia
etxetiko salmentavente à domicileTeknologia
arazoaren ebazpenrésolution (du problème)Teknologia
abiaburuko egoeraétat initialTeknologia
soldadurabrasageTeknologia
ordukako tasataux horaireTeknologia
kofagunecavitéTeknologia
jarraipen-fitxafiche de suiviTeknologia
porroskadébrisTeknologia
lotelotTeknologia
fabrikazio-muntaiamontage de fabricationTeknologia
plaka sentikorplaque sensibleTeknologia
funtziofonctionTeknologia
testtestTeknologia
paper latzapapier émeri, papier verreTeknologia
urrutiko salmentavente à distanceTeknologia
gabilvis à boisTeknologia
barauts-etxemandrinTeknologia
daratuluperceuseTeknologia
neurketa bidezko fabrikaziocontrôle par mesureTeknologia
bernuzagailugraveuseTeknologia
egileréalisateurTeknologia
ginbalet 1vrilleTeknologia
mehe segidakotrait finTeknologia
babesprotectionTeknologia
transistoretransistorTeknologia
alkiétabliTeknologia
arauturiko ikursymbole normaliséTeknologia
organigramaorganigrammeTeknologia
neurketa bidezko testtest par mesureTeknologia
mozkinbénéficeTeknologia
lehorrarazisécher (faire ...)Teknologia
stock, izakinstockTeknologia
plaunkariplaneTeknologia
plegupliTeknologia
kondentsadorecondensateurTeknologia
pikatzeko aliketapince coupanteTeknologia
ergonomiaergonomieTeknologia
oinarrizko gainazalsurface élémentaireTeknologia
erretxinrésineTeknologia
iragazkifiltreTeknologia
kotacoteTeknologia
bernuzatugraverTeknologia
salmenta-baldintzakconditions de venteTeknologia
kapitalcapitalTeknologia
makurtutordreTeknologia
arrabotrabotTeknologia
maskatypon (dans les circuits imprimés)Teknologia
kalkulu-funtziofonction de calculTeknologia
iltzeclouTeknologia
kolore-kode (osagai elektronikoen)code couleur (des composants électroniques)Teknologia
kate-lantravail sérielTeknologia
prototipoprototypeTeknologia
kostucoûtTeknologia
aurrekotasunantérioritéTeknologia
lanaren kostucoût du travailTeknologia
destorlojagailutournevisTeknologia
nabalacouteauTeknologia
seriezko fabrikazioproduction en sérieTeknologia
karraskalimeTeknologia
azkar segidakotrait fortTeknologia
aktibitateactivité (champ de)Teknologia
erkaketa bidezko fabrikaziocontrôle par comparaisonTeknologia
marrazketa teknikodessin techniqueTeknologia
marra fintrait finTeknologia
ekai 2matérielTeknologia
gelaxkacelluleTeknologia
lotura (pilaren)coupleur (pour pile)Teknologia
ontasunbienTeknologia
hornidurakapprovisionnementsTeknologia
garrangaécrouTeknologia
sistema automatizatusystème automatiséTeknologia
liz paperapapier émeri, papier verreTeknologia
argituinsolerTeknologia
merkatu-zatipart de marchéTeknologia
giltzaclé (fixe, anglaise)Teknologia
banaketa-eramode de distributionTeknologia
itzulikatze higiduramouvement de rotationTeknologia
estokaétauTeknologia
problemaren ebazpenrésolution (du problème)Teknologia
zorropocheTeknologia
muntaiaassemblageTeknologia
ebakicouperTeknologia
puntzoipoinçonTeknologia
taratelutarièreTeknologia
kurrikaktenaillesTeknologia
perspektibaperspectiveTeknologia
zenbakizko teklatupavé numériqueTeknologia
burdin zerrascie à ferTeknologia
zergaimpôtTeknologia
materialaren kostucoût du matérielTeknologia
kutercutterTeknologia
babes filmafilm protecteurTeknologia
eskaridemandeTeknologia
filma babeslefilm protecteurTeknologia
agerturévélerTeknologia
sarjentasergent, serre-jointTeknologia
txirrikapoulieTeknologia
malguflexibleTeknologia
multzo-marrazki, osoko marrazkidessin d'ensembleTeknologia
topebutéeTeknologia
laneko area, laneko zonazone de travailTeknologia
hari elektrikofil électriqueTeknologia
torratufrotterTeknologia
erosketakachatsTeknologia
ikursymboleTeknologia
osagai elektronikocomposant électroniqueTeknologia
errebelaturévélerTeknologia
kondentsagailucondensateurTeknologia
ekoiztuproduireTeknologia
bezeroclientTeknologia
grabatugraverTeknologia
soslaicontourTeknologia
kontrol teknikocontrôle techniqueTeknologia
marra loditrait fortTeknologia
hornitzailefournisseurTeknologia
oholplanche (de bois)Teknologia
nahasiremuerTeknologia
bistavueTeknologia
hedapen, garapendéveloppéTeknologia
euskarazfrantsesezazalpenamultzoa
operadoreopérateurTeknologia
txirbilcopeauTeknologia
larrutudénuderTeknologia
krokiscroquisTeknologia
aliketakpincesTeknologia
sektorerako kablecâble secteur, câble alimentationTeknologia
sinbolosymboleTeknologia
eratxikicollerTeknologia
urindatuengraisserTeknologia
leundu 2raboterTeknologia
eredumotif (tableur-grapheur)Teknologia
zutabe (taula)colonne (tableau)Teknologia
dokumentu teknikodocument techniqueTeknologia
tenporizatzetemporisationTeknologia
partaderapentureTeknologia
jendehomme (être humain)Teknologia
jardueraactivitéTeknologia
boleipoulieTeknologia
ebaketa higiduramouvement de coupeTeknologia
iragaziépurer (filtrer)Teknologia
plastikoplastique (materiala)Teknologia
dranbalécrouTeknologia
hautu-irizpidecritère de choixTeknologia
multimetromultimètreTeknologia
elkargosociété (entreprise)Teknologia
aluminioaluminiumTeknologia
diagrama cartesiar, marra-diagramadiagramme cartésienTeknologia
erabilera-baldintzakconditions d’utilisationTeknologia
nahastekamélangeTeknologia
eskuzerrascie à mainTeknologia
gidaliburu, erabilera-eskuliburunotice d'utilisationTeknologia
erresistentziarésistanceTeknologia
xede-bezeriaclientèle cibleTeknologia
motoremoteurTeknologia
iskilinbaépingleTeknologia
izendegi, pieza-zerrendanomenclatureTeknologia
estalkiaren funtziofonction de l’emballageTeknologia
gauzapenconcrétisationTeknologia
forma geometrikoforme géométriqueTeknologia
kalkulu-buruketaproblème de calculTeknologia
diagramadiagrammeTeknologia
fluxufluxTeknologia
mahasturu alkiétabliTeknologia
prezioprixTeknologia
daratulu ttipipetite perceuseTeknologia
pieza-zerrenda, izendeginomenclatureTeknologia
interfazeinterfaceTeknologia
irabazibénéficeTeknologia
perdoitoléranceTeknologia
erabilera-eskuliburu, gidaliburunotice d’utilisationTeknologia
neurtzailetesteurTeknologia
laxatudélierTeknologia
metalmétalTeknologia
gantzutuengraisserTeknologia
zizelciseau (de charpentier)Teknologia
muntaia-katechaîne de montageTeknologia
xaflaplancheTeknologia
merkataritzako funtzio, merkatal funtziofonction commercialeTeknologia
ordenagailuordinateurTeknologia
bulego teknikobureau des étudesTeknologia
marruskatufrotterTeknologia
zizailacisailleTeknologia
ziklo baten urrats, ziklo baten aldietape (d’un cycle)Teknologia
pilapileTeknologia
barra-diagrama, zutabe-diagrama, histogramadiagramme à barresTeknologia
datu literal, testu-datudonnée textuelleTeknologia
pikatucouperTeknologia
blisterblisterTeknologia
taula 1planche, planche (de bois)Teknologia
eskemaschémaTeknologia
hartuneprise (électrique)Teknologia
soldatzeko harifil à souderTeknologia
gakoclé (fixe, anglaise)Teknologia
manatzailedemandeurTeknologia
gauzatze-gamagamme de réalisationTeknologia
eramaileconducteur (matériau)Teknologia
aprendizapprentiTeknologia
letoilaitonTeknologia
marrazkilaridessinateurTeknologia
perdoi-tarte 2toléranceTeknologia
definiziodéfinitionTeknologia
peliestalketapelliplacageTeknologia
abisavisTeknologia
txikitze, txikipenréductionTeknologia
tolestuplisserTeknologia
birabarkivilebrequinTeknologia
bilbetrameTeknologia
segurtasunsécuritéTeknologia
azpimultzosous-ensembleTeknologia
zulatu, zilatu, zilotuperforerTeknologia
etengailuinterrupteurTeknologia
erregelarégletTeknologia
ekoizpen-baliabideakmoyens de productionTeknologia
bernuzatzeko makinagraveuseTeknologia
estalkiemballageTeknologia
beharbesoinTeknologia
eskaintza-eskaeraappel d’offresTeknologia
kobrecuivreTeknologia
apaltzeremise (ristourne)Teknologia
beherapenremise (ristourne)Teknologia
izakin-mailaniveau de stockTeknologia
zenbakizko datu, datu zifratudonnée chiffréeTeknologia
arkatzcrayonTeknologia
aitzinapen higiduramouvement d’avanceTeknologia
leundu 1polirTeknologia
zehaztapendéfinitionTeknologia
produktuproduitTeknologia
erreferentziaréférence (cellule)Teknologia
orkoiforme (moule)Teknologia
alegiazko eredumodèle virtuelTeknologia
hasieratzeinitialisationTeknologia
ekoizpen-kostu zuzencoût direct de productionTeknologia
mailumarteauTeknologia
maketamaquetteTeknologia
idorrarazisécher (faire ...)Teknologia
helbide (gelaxka baten)adresse (d’une cellule)Teknologia
ganibetcouteauTeknologia
zakupocheTeknologia
lerroligne (tableau)Teknologia
datu zifratu, zenbakizko datudonnée chiffréeTeknologia
gerizaprotectionTeknologia
garapen, hedapendéveloppéTeknologia
konformitate testtest de conformitéTeknologia
eroaleconducteur (matériau)Teknologia
muntaketa-gamagamme de montageTeknologia
muntaia-lerroligne d’assemblageTeknologia
funtzionamendu frogatest de fonctionnementTeknologia
artaizturrakciseaux (à tondre les brebis)Teknologia
garbitulaverTeknologia
konpascompasTeknologia
eztainuétainTeknologia
lan-orribon de travailTeknologia
fabrikazio-kontrolcontrôle de fabricationTeknologia
izakin, stockstockTeknologia
voltmetrovoltmètreTeknologia
detekziodétectionTeknologia
prozesuprocessusTeknologia
metalikométalliqueTeknologia
zilagailuperceuseTeknologia
mozketa higiduramouvement de coupeTeknologia
estekatulierTeknologia
diododiodeTeknologia
kolatzecollageTeknologia
grafikographiqueTeknologia
kontrol-eredumontage de contrôleTeknologia
aitzinamenduprogrèsTeknologia
ofizialeartisanTeknologia
fabrikazio-gamagamme de fabricationTeknologia
jardupide, prozeduraprocédureTeknologia
bihurtutordreTeknologia
termoformatzailethermoformeuseTeknologia
biraketa higiduramouvement de rotationTeknologia
xafarrikatu, xafarraturincerTeknologia
gidatzaileconducteur (qui dirige)Teknologia
zatipartieTeknologia
zirkuitu inprimatucircuit impriméTeknologia
deskribapendescriptionTeknologia
biltegitiko salmentavente en magasinTeknologia
konformitate-kontrolcontrôle de conformitéTeknologia
arpanascie (grande)Teknologia
eguzkitaragailuinsoleuseTeknologia
proiekzio ortogonalprojection orthogonaleTeknologia
gelaxken barrutiplage de cellulesTeknologia
kartaboiéquerre longueTeknologia
jarraitasun elektrikocontinuité électriqueTeknologia
sarerako haricâble secteur, câble alimentationTeknologia
elektronikaélectroniqueTeknologia
eskuairaéquerreTeknologia
elikaduraalimentationTeknologia
ertzbordureTeknologia
biltegimagasinTeknologia
segurtasun-kontsignakconsignes de sécuritéTeknologia
birziklatzerecyclageTeknologia
bizi-ziklocycle de vieTeknologia
lanpostuposte de travailTeknologia
lehengaimatière premièreTeknologia
taula 2tableauTeknologia
kalibrecalibre à coulisseTeknologia
hutsunecavitéTeknologia
ezpalcopeau (bois, grand)Teknologia
gelaxken hautusélection de cellulesTeknologia
metodoen bulegobureau des méthodesTeknologia
graduatzailerapporteur (d’angles)Teknologia
bat-bateko geldigailuarrêt d’urgence (appareil)Teknologia
biraketa-maiztasunfréquence de rotationTeknologia
eragiketaopérationTeknologia
zerrascie (petite)Teknologia
polimetrotesteurTeknologia
eraikiconstruireTeknologia
soldatusouderTeknologia
zerbitzuserviceTeknologia
gizateriasociétéTeknologia
plegatuplierTeknologia
histograma, barra-diagrama, zutabe-diagramadiagramme à barresTeknologia
moltsapocheTeknologia
itxura-emate, forma-ematefaçonnageTeknologia
antolaketa (info)ordonnancementTeknologia
trukesaktenaillesTeknologia
kalkulu-orrifeuille de calculTeknologia
karguen kaiercahier des chargesTeknologia
barautsforetTeknologia
prozedura, jardupideprocédureTeknologia
ardatzen eskalaechelle des axesTeknologia
pikailaduraémailTeknologia
akotaziocotationTeknologia
diagrama zirkulardiagramme circulaire, diagramme à secteursTeknologia
aurreproiektuavant-projetTeknologia
perdoi-tarte 1intervalle (de tolérance)Teknologia
xukatusécher (avec un chiffon)Teknologia
metro malgumètre flexibleTeknologia
daratulu elektrikoperceuse électriqueTeknologia
salmenta moldemode (de vente)Teknologia
altzairuacierTeknologia
eginkizuntâcheTeknologia
atributu (gelaxka baten)attribut (d’une cellule)Teknologia
testu-datu, datu literaldonnée textuelleTeknologia
osoko marrazki, multzo-marrazkidessin d’ensemble (résultat)Teknologia
mehe geldikatrait pointilléTeknologia
bakelitabakéliteTeknologia
egitura-eskemaschéma structurelTeknologia
irtenbide teknikosolution techniqueTeknologia
obratzeko gaien kostucoût de matière d’œuvreTeknologia
sentsorecapteurTeknologia
eremurubriqueTeknologia
idortusécher (au vent)Teknologia
lanpostu-fitxafiche de posteTeknologia
letra-tipopolice de caractèresTeknologia
gomagommeTeknologia
puntukako marratrait pointilléTeknologia
estimu-funtziofonction d’estimeTeknologia
tornuzilétauTeknologia
lehortusécher (au vent)Teknologia
isolatzaileisolantTeknologia
azkoinécrouTeknologia
zutabe-daratulucolonne (perceuse à)Teknologia
geruzacouche (de résine)Teknologia
desplazamendu-teklaktouches de déplacementTeknologia
definizio-marrazkidessin de définitionTeknologia
isolazioisolementTeknologia
zenbakien bistaratzeaffichage des nombresTeknologia
aldatzecommutationTeknologia
kartoizko gain-estalkicartonnetteTeknologia
diodo argi-igorle (LED)diode électroluminescenteTeknologia
pertsonahomme (être humain)Teknologia
ohmetroohmmètreTeknologia
zerrautscopeau (bois fin)Teknologia
erosleacheteurTeknologia
fabrikazio-prozeduraprocédé de fabricationTeknologia
etekinbénéficeTeknologia
saretaquadrillageTeknologia
karraska launkarilime planeTeknologia
eskusegascie égoïneTeknologia
manakuntzacommandeTeknologia
segascie (petite)Teknologia
soldadurasoudureTeknologia
nahastekatumélanger (solides)Teknologia
larrutzeko aliketapince à dénuderTeknologia
aizturrakciseauxTeknologia
gontza 1charnièreTeknologia
fabrikazio-aldiphase de fabricationTeknologia
forma-emate, itxura-ematefaçonnageTeknologia
enpresaentrepriseTeknologia
zerbitzu-funtziofonction de serviceTeknologia
agertzailerévélateurTeknologia
hertsapencontrainteTeknologia
banatzaileséparateur (cellules)Teknologia
zulatze, zilatze, zilaketaperforationTeknologia
argigailuinsoleuseTeknologia
fabrikazio-prozesuprocessus de fabricationTeknologia
askatudélierTeknologia
sakonera-galgajauge de profondeurTeknologia
translazio higiduramouvement de translationTeknologia
pintzetakpincettesTeknologia
eremu arriskutsuzone dangereuseTeknologia
lotulierTeknologia
prisaprise (électrique)Teknologia
eskabide-orribon de commandeTeknologia
ebaketacoupeTeknologia
betebeharren zerrendacahier des chargesTeknologia
seriesérieTeknologia
bahetamisTeknologia
lanpalampeTeknologia
bihurkintournevisTeknologia
marteilumarteauTeknologia
zoldatuencrasserTeknologia
elektrizitateélectricitéTeknologia
moztucouperTeknologia
merkatumarchéTeknologia
araunormeTeknologia
tornutourTeknologia
zuritudénuderTeknologia
marko (kalkulu-orriaren)cadre (tableur-grapheur)Teknologia
osoko marrazketadessin d’ensemble (action)Teknologia
biltegiratze eremuzone de stockageTeknologia
zerrendaturépertorierTeknologia
irabiatumélanger (liquides)Teknologia
burdinaferTeknologia
ingudeenclumeTeknologia
lanteiétabliTeknologia
plangintzaplanningTeknologia
funtzio teknikofonction techniqueTeknologia
oinarrizko plakaplaque de baseTeknologia
suhartzakpincettesTeknologia
torlojuvisTeknologia
datudonnéeTeknologia
burutzaileréalisateurTeknologia