Ikas, euskal pedagogia zerbitzua - Lexikoak

Teknologia 1. mailan

Tavernier saileko hiztegia

Hitz bat bilatu

edo hizki bat aukeratu


EuskarazFrantsesezNonSaila
biraketa-maiztasunfréquence de rotationTeknologia
karraska launkarilime planeTeknologia
stock, izakinstockTeknologia
prisaprise (électrique)Teknologia
aluminioaluminiumTeknologia
burutzaileréalisateurTeknologia
marrazkilaridessinateurTeknologia
enpresaentrepriseTeknologia
beherapenremise (ristourne)Teknologia
estalkiemballageTeknologia
produktuproduitTeknologia
helbide (gelaxka baten)adresse (d’une cellule)Teknologia
ebaketa higiduramouvement de coupeTeknologia
sakonera-galgajauge de profondeurTeknologia
txikitze, txikipenréductionTeknologia
zergaimpôtTeknologia
kalkulu-formaforme de calculTeknologia
metalmétalTeknologia
ekai 1matériauTeknologia
funtzio industrialfonction industrielleTeknologia
kostucoûtTeknologia
soldatzeko harifil à souderTeknologia
lan-orribon de travailTeknologia
aurrekotasunantérioritéTeknologia
burdinaferTeknologia
eramaileconducteur (matériau)Teknologia
irabazibénéficeTeknologia
berunplombTeknologia
garrangaécrouTeknologia
topebutéeTeknologia
garapen, hedapendéveloppéTeknologia
moztucouperTeknologia
alegiazko eredumodèle virtuelTeknologia
mehe segidakotrait finTeknologia
kalkulu-orrifeuille de calculTeknologia
erregela milimetraturègle millimétréeTeknologia
ardatz marra etenatrait d’axeTeknologia
ziklo baten urrats, ziklo baten aldietape (d’un cycle)Teknologia
ergonomiaergonomieTeknologia
izakin-mailaniveau de stockTeknologia
agerturévélerTeknologia
erabilera-funtziofonction d’usageTeknologia
salmenta-baldintzakconditions de venteTeknologia
kondentsagailucondensateurTeknologia
zutabe (taula)colonne (tableau)Teknologia
lanaren kostucoût du travailTeknologia
konexio-plakatxoplaquette (de connexion)Teknologia
zakupocheTeknologia
pikailaduraémailTeknologia
urindatuengraisserTeknologia
hasieratzeinitialisationTeknologia
bernuzagailugraveuseTeknologia
eskaridemandeTeknologia
giltzaclé (fixe, anglaise)Teknologia
estalkiaren funtziofonction de l’emballageTeknologia
marrazkigiledessinateurTeknologia
kondentsadorecondensateurTeknologia
nahastekamélangeTeknologia
manakuntzacommandeTeknologia
karguen kaiercahier des chargesTeknologia
estokaétauTeknologia
obratzeko gaien kostucoût de matière d’œuvreTeknologia
biltegiratze eremuzone de stockageTeknologia
egitura-eskemaschéma structurelTeknologia
sentsorecapteurTeknologia
zerbitzu-funtziofonction de serviceTeknologia
neurketa bidezko fabrikaziocontrôle par mesureTeknologia
taula 1planche, planche (de bois)Teknologia
eguzkiztatuinsolerTeknologia
blisterblisterTeknologia
aizturrakciseauxTeknologia
isolazioisolementTeknologia
soldadurabrasageTeknologia
banaketa-eramode de distributionTeknologia
trukesaktenaillesTeknologia
biltegimagasinTeknologia
funtziofonctionTeknologia
letra-tipopolice de caractèresTeknologia
sinbolosymboleTeknologia
osagai elektronikocomposant électroniqueTeknologia
informazio-eremuzone d’informationTeknologia
azkar segidakotrait fortTeknologia
aktibitateactivité (champ de)Teknologia
voltmetrovoltmètreTeknologia
banatzaileséparateur (cellules)Teknologia
fabrikazio-muntaiamontage de fabricationTeknologia
gabilvis à boisTeknologia
egileréalisateurTeknologia
altzairuacierTeknologia
zerrendaturépertorierTeknologia
apaltzeremise (ristourne)Teknologia
ikursymboleTeknologia
elektrizitateélectricitéTeknologia
eratxikicollerTeknologia
ingudeenclumeTeknologia
ebaketacoupeTeknologia
makurtutordreTeknologia
eskalaéchelleTeknologia
hornikuntzaapprovisionnementTeknologia
erreferentziaréférence (cellule)Teknologia
iskilinbaépingleTeknologia
segurtasunsécuritéTeknologia
bakelitabakéliteTeknologia
mailumarteauTeknologia
etxetiko salmentavente à domicileTeknologia
biltegitiko salmentavente en magasinTeknologia
iragazkifiltreTeknologia
agertzailerévélateurTeknologia
perdoi-tarte 1intervalle (de tolérance)Teknologia
kalkulu-funtziofonction de calculTeknologia
soldadurasoudureTeknologia
zenbakizko datu, datu zifratudonnée chiffréeTeknologia
itzulikatze higiduramouvement de rotationTeknologia
funtzionamendu frogatest de fonctionnementTeknologia
bilbetrameTeknologia
argigailuinsoleuseTeknologia
konformitate testtest de conformitéTeknologia
seriesérieTeknologia
zutabe-diagrama, barra-diagrama, histogramadiagramme à barresTeknologia
plaunkariplaneTeknologia
ofizialeartisanTeknologia
metro malgumètre flexibleTeknologia
garbitulaverTeknologia
definizio-marrazkidessin de définitionTeknologia
eragiketaopérationTeknologia
emaitzarésultatTeknologia
iragaziépurer (filtrer)Teknologia
zenbakizko teklatupavé numériqueTeknologia
fabrikazio-prozeduraprocédé de fabricationTeknologia
gaimatièreTeknologia
nahasiremuerTeknologia
atributu (gelaxka baten)attribut (d’une cellule)Teknologia
lotelotTeknologia
osoko marrazki, multzo-marrazkidessin d’ensemble (résultat)Teknologia
boleipoulieTeknologia
erabilera-baldintzakconditions d’utilisationTeknologia
babesprotectionTeknologia
eremu arriskutsuzone dangereuseTeknologia
marteilumarteauTeknologia
bat-bateko geldigailuarrêt d’urgence (appareil)Teknologia
proiekzio ortogonalprojection orthogonaleTeknologia
translazio higiduramouvement de translationTeknologia
zoldatuencrasserTeknologia
erabiltzaileutilisateurTeknologia
letoilaitonTeknologia
leundu 2raboterTeknologia
zutabe-daratulucolonne (perceuse à)Teknologia
merkataritzako funtzio, merkatal funtziofonction commercialeTeknologia
daratuluperceuseTeknologia
euskarazfrantsesezazalpenamultzoa
polimetrotesteurTeknologia
lehortusécher (au vent)Teknologia
aldatzecommutationTeknologia
zehaztapendéfinitionTeknologia
zatipartieTeknologia
gontza 2gondTeknologia
pintzetakpincettesTeknologia
zerrautscopeau (bois fin)Teknologia
operadoreopérateurTeknologia
prozesuprocessusTeknologia
diododiodeTeknologia
erregelarégletTeknologia
bihurtutordreTeknologia
merkatumarchéTeknologia
erosleacheteurTeknologia
izakin, stockstockTeknologia
mehe geldikatrait pointilléTeknologia
erresistentziarésistanceTeknologia
dranbalécrouTeknologia
operadore matematikoopérateur mathématiqueTeknologia
gontza 1charnièreTeknologia
izakin-fitxa, stock-fitxafiche de stockTeknologia
gantzutuengraisserTeknologia
eraikiconstruireTeknologia
geruzacouche (de résine)Teknologia
puntukako marratrait pointilléTeknologia
aliketakpincesTeknologia
maketamaquetteTeknologia
gelaxken hautusélection de cellulesTeknologia
irtenbide teknikosolution techniqueTeknologia
hornidura 1fournitureTeknologia
laneko area, laneko zonazone de travailTeknologia
lehorrarazisécher (faire ...)Teknologia
tornuzilétauTeknologia
erabilera-eskuliburu, gidaliburunotice d’utilisationTeknologia
eskulanmain-d’œuvreTeknologia
motoremoteurTeknologia
problemaren ebazpenrésolution (du problème)Teknologia
hornidura 2matière d’œuvreTeknologia
ekoitziproduireTeknologia
marra loditrait fortTeknologia
oholplanche (de bois)Teknologia
kotacoteTeknologia
tenazaktenaillesTeknologia
marra-diagrama, diagrama kartesiardiagramme cartésienTeknologia
etengailuinterrupteurTeknologia
idorrarazisécher (faire ...)Teknologia
soslaicontourTeknologia
plangintzaplanningTeknologia
askatudélierTeknologia
hornitzailefournisseurTeknologia
pikatzeko aliketapince coupanteTeknologia
mozketa higiduramouvement de coupeTeknologia
perdoitoléranceTeknologia
antolaketa (info)ordonnancementTeknologia
barautsforetTeknologia
zizailacisailleTeknologia
ontasunbienTeknologia
prozedura, jardupideprocédureTeknologia
ebakicouperTeknologia
testtestTeknologia
lerroligne (tableau)Teknologia
lotulierTeknologia
lotura (pilaren)coupleur (pour pile)Teknologia
eskuairaéquerreTeknologia
jardueraactivitéTeknologia
kobrecuivreTeknologia
hedapen, garapendéveloppéTeknologia
ekoizpen-kostu zuzencoût direct de productionTeknologia
aurreproiektuavant-projetTeknologia
argituinsolerTeknologia
kofagunecavitéTeknologia
perspektibaperspectiveTeknologia
metodoen bulegobureau des méthodesTeknologia
kontrol elektrikocontrôle électriqueTeknologia
grafiko-egilegrapheurTeknologia
xafarrikatu, xafarraturincerTeknologia
paper latzapapier émeri, papier verreTeknologia
maskatypon (dans les circuits imprimés)Teknologia
kolatzecollageTeknologia
segurtasun organoorgane de sécuritéTeknologia
elektronikaélectroniqueTeknologia
larrutuadénudéTeknologia
eztainuétainTeknologia
sarjentasergent, serre-jointTeknologia
azkoinécrouTeknologia
idortusécher (au vent)Teknologia
lanteiétabliTeknologia
izendegi, pieza-zerrendanomenclatureTeknologia
histograma, barra-diagrama, zutabe-diagramadiagramme à barresTeknologia
sektorerako kablecâble secteur, câble alimentationTeknologia
plastikoplastique (materiala)Teknologia
kurrikaktenaillesTeknologia
ginbalet 2chignoleTeknologia
ekoiztuproduireTeknologia
kolore-kode (osagai elektronikoen)code couleur (des composants électroniques)Teknologia
eroaleconducteur (matériau)Teknologia
mozketacoupeTeknologia
birziklatzerecyclageTeknologia
akotaziocotationTeknologia
jendartesociétéTeknologia
abiaburuko egoeraétat initialTeknologia
prezioprixTeknologia
sistema automatizatusystème automatiséTeknologia
erretxinrésineTeknologia
interfazeinterfaceTeknologia
segascie (petite)Teknologia
arpanascie (grande)Teknologia
filma babeslefilm protecteurTeknologia
termoformatzailethermoformeuseTeknologia
detekziodétectionTeknologia
gidatzaileconducteur (qui dirige)Teknologia
hutsunecavitéTeknologia
arauturiko ikursymbole normaliséTeknologia
gidermancheTeknologia
erkaketa bidezko fabrikaziocontrôle par comparaisonTeknologia
muntaketa-gamagamme de montageTeknologia
iltzeclouTeknologia
materialaren kostucoût du matérielTeknologia
bernuzatzeko makinagraveuseTeknologia
ardatza-daratulucolonne (perceuse à)Teknologia
babes filmafilm protecteurTeknologia
oinarrizko gainazalsurface élémentaireTeknologia
datu literal, testu-datudonnée textuelleTeknologia
gauzapenconcrétisationTeknologia
diagrama zirkulardiagramme circulaire, diagramme à secteursTeknologia
eskabide-orribon de commandeTeknologia
grabatugraverTeknologia
estimu-funtziofonction d’estimeTeknologia
zerbitzuserviceTeknologia
bernuzatugraverTeknologia
sarerako haricâble secteur, câble alimentationTeknologia
ardatzen eskalaechelle des axesTeknologia
gizateriasociétéTeknologia
muntaia-katechaîne de montageTeknologia
estekatulierTeknologia
larrutudénuderTeknologia
soldatusouderTeknologia
lanpalampeTeknologia
jarraipen-fitxafiche de suiviTeknologia
txirbilcopeauTeknologia
ezpalcopeau (bois, grand)Teknologia
eginkizuntâcheTeknologia
forma-emate, itxura-ematefaçonnageTeknologia
tresneriaoutillageTeknologia
arkatzcrayonTeknologia
mozkinbénéficeTeknologia
betebeharren zerrendacahier des chargesTeknologia
partaderapentureTeknologia
testu-datu, datu literaldonnée textuelleTeknologia
salmenta moldemode (de vente)Teknologia
prozeduraprocédureTeknologia
oinarrizko plakaplaque de baseTeknologia
lanpostu-fitxafiche de posteTeknologia
forma geometrikoforme géométriqueTeknologia
transistoretransistorTeknologia
urraspidedémarche, progressionTeknologia
eskusegascie égoïneTeknologia
liz paperapapier émeri, papier verreTeknologia
ertzbordureTeknologia
egimoldeprocédéTeknologia
zenbakien bistaratzeaffichage des nombresTeknologia
kalkulu-buruketaproblème de calculTeknologia
zerrazahicopeau (bois fin)Teknologia
giza-baliabideakmoyens humainsTeknologia
saretaquadrillageTeknologia
fabrikazio-aldiphase de fabricationTeknologia
neurketa bidezko testtest par mesureTeknologia
barauts-etxemandrinTeknologia
tornutourTeknologia
soldagailufer à souderTeknologia
alkiétabliTeknologia
peliestalketapelliplacageTeknologia
datudonnéeTeknologia
marko (kalkulu-orriaren)cadre (tableur-grapheur)Teknologia
marruskatufrotterTeknologia
muntaia-lerroligne d’assemblageTeknologia
jendehomme (être humain)Teknologia
kapitalcapitalTeknologia
funtzio teknikofonction techniqueTeknologia
taratelutarièreTeknologia
jarraitasun elektrikocontinuité électriqueTeknologia
arotz-katusergent, serre-jointTeknologia
karraskalimeTeknologia
zerrascie (petite)Teknologia
arrabotrabotTeknologia
irabiatumélanger (liquides)Teknologia
bistavueTeknologia
larrutzeko aliketapince à dénuderTeknologia
gauzatze-gamagamme de réalisationTeknologia
gerizaprotectionTeknologia
birabarkivilebrequinTeknologia
ekai 2matérielTeknologia
gizartesociétéTeknologia
nahastekatumélanger (solides)Teknologia
hertsapencontrainteTeknologia
aprendizapprentiTeknologia
metalikométalliqueTeknologia
kutercutterTeknologia
desplazamendu-teklaktouches de déplacementTeknologia
gidaliburu, erabilera-eskuliburunotice d'utilisationTeknologia
kalibrecalibre à coulisseTeknologia
plegatuplierTeknologia
gelaxken barrutiplage de cellulesTeknologia
suhartzakpincettesTeknologia
xukatusécher (avec un chiffon)Teknologia
zuritzeko aliketakpince à dénuderTeknologia
abisavisTeknologia
gakoclé (fixe, anglaise)Teknologia
multzo-marrazki, osoko marrazkidessin d'ensembleTeknologia
zorropocheTeknologia
fabrikazio-prozesuprocessus de fabricationTeknologia
kartoizko gain-estalkicartonnetteTeknologia
pikatucouperTeknologia
tenporizatzetemporisationTeknologia
elkargosociété (entreprise)Teknologia
burdin zerrascie à ferTeknologia
muntaiaassemblageTeknologia
hautu-irizpidecritère de choixTeknologia
gelaxkacelluleTeknologia
aitzinapen higiduramouvement d’avanceTeknologia
zirkuitu inprimatucircuit impriméTeknologia
fabrikazio-gamagamme de fabricationTeknologia
taula 2tableauTeknologia
seriezko fabrikazioproduction en sérieTeknologia
ordenagailuordinateurTeknologia
mozteko aliketapince coupanteTeknologia
nabalacouteauTeknologia
eremurubriqueTeknologia
tolestuplisserTeknologia
definiziodéfinitionTeknologia
errebelaturévélerTeknologia
segurtasun-kontsignakconsignes de sécuritéTeknologia
jardupide, prozeduraprocédureTeknologia
zilagailuperceuseTeknologia
arrabotaturaboterTeknologia
manatzailedemandeurTeknologia
merkatu-zatipart de marchéTeknologia
urrutiko salmentavente à distanceTeknologia
biraketa higiduramouvement de rotationTeknologia
zulatu, zilatu, zilotuperforerTeknologia
neurtzailetesteurTeknologia
gomagommeTeknologia
puntzoipoinçonTeknologia
moltsapocheTeknologia
perdoi-tarte 2toléranceTeknologia
ohmetroohmmètreTeknologia
bihurkintournevisTeknologia
bat-bateko geldialdiarrêt d’urgence (action)Teknologia
bizi-ziklocycle de vieTeknologia
konpascompasTeknologia
grafikographiqueTeknologia
elikaduraalimentationTeknologia
ordukako tasataux horaireTeknologia
fluxufluxTeknologia
diagrama cartesiar, marra-diagramadiagramme cartésienTeknologia
dokumentu teknikodocument techniqueTeknologia
ezabagomagommeTeknologia
xaflaplancheTeknologia
zulatze, zilatze, zilaketaperforationTeknologia
xede-bezeriaclientèle cibleTeknologia
zuritudénuderTeknologia
CAD (ordenagailuz lagundutako diseinu)CAO (conception assistée par ordinateur)Teknologia
programaprogrammeTeknologia
lehengaimatière premièreTeknologia
pertsonahomme (être humain)Teknologia
kontrol teknikocontrôle techniqueTeknologia
marrazketa teknikodessin techniqueTeknologia
hari elektrikofil électriqueTeknologia
marra fintrait finTeknologia
eredumotif (tableur-grapheur)Teknologia
hornidurakapprovisionnementsTeknologia
plaka sentikorplaque sensibleTeknologia
lanpostuposte de travailTeknologia
aitzinamenduprogrèsTeknologia
diagramadiagrammeTeknologia
deskribapendescriptionTeknologia
porroskadébrisTeknologia
fabrikazio-kontrolcontrôle de fabricationTeknologia
plegupliTeknologia
datu zifratu, zenbakizko datudonnée chiffréeTeknologia
organigramaorganigrammeTeknologia
prototipoprototypeTeknologia
daratulu ttipipetite perceuseTeknologia
ganibetcouteauTeknologia
konformitate-kontrolcontrôle de conformitéTeknologia
mahasturu alkiétabliTeknologia
graduatzailerapporteur (d’angles)Teknologia
errebelatzailerévélateurTeknologia
bulego teknikobureau des étudesTeknologia
eguzkitaragailuinsoleuseTeknologia
zizelciseau (de charpentier)Teknologia
pilapileTeknologia
kontrol-eredumontage de contrôleTeknologia
araunormeTeknologia
ekoizpen-baliabideakmoyens de productionTeknologia
bezeroclientTeknologia
destorlojagailutournevisTeknologia
arazoaren ebazpenrésolution (du problème)Teknologia
kate-lantravail sérielTeknologia
pieza-zerrenda, izendeginomenclatureTeknologia
itxura-emate, forma-ematefaçonnageTeknologia
kartaboiéquerre longueTeknologia
krokiscroquisTeknologia
hartuneprise (électrique)Teknologia
azpimultzosous-ensembleTeknologia
malguflexibleTeknologia
fakturafactureTeknologia
torratufrotterTeknologia
osoko marrazketadessin d’ensemble (action)Teknologia
barra-diagrama, zutabe-diagrama, histogramadiagramme à barresTeknologia
eskemaschémaTeknologia
isolatzaileisolantTeknologia
leundu 1polirTeknologia
artaizturrakciseaux (à tondre les brebis)Teknologia
daratulu elektrikoperceuse électriqueTeknologia
etekinbénéficeTeknologia
torlojuvisTeknologia
diodo argi-igorle (LED)diode électroluminescenteTeknologia
ginbalet 1vrilleTeknologia
orkoiforme (moule)Teknologia
beharbesoinTeknologia
kolatucollerTeknologia
eskuzerrascie à mainTeknologia
bahetamisTeknologia
nahasketamélangeTeknologia
erosketakachatsTeknologia
multimetromultimètreTeknologia
laxatudélierTeknologia
txirrikapoulieTeknologia
eskaintza-eskaeraappel d’offresTeknologia