Ikas, euskal pedagogia zerbitzua - Lexikoak

Teknologia 1. mailan

Tavernier saileko hiztegia

Hitz bat bilatu

edo hizki bat aukeratu


EuskarazFrantsesezNonSaila
alkiétabliTeknologia
diagrama cartesiar, marra-diagramadiagramme cartésienTeknologia
elikaduraalimentationTeknologia
muntaia-lerroligne d’assemblageTeknologia
sakonera-galgajauge de profondeurTeknologia
metalmétalTeknologia
plaunkariplaneTeknologia
gidermancheTeknologia
emaitzarésultatTeknologia
topebutéeTeknologia
burdin zerrascie à ferTeknologia
multimetromultimètreTeknologia
manakuntzacommandeTeknologia
jendehomme (être humain)Teknologia
boleipoulieTeknologia
eskuzerrascie à mainTeknologia
ekai 1matériauTeknologia
zerrascie (petite)Teknologia
izakin, stockstockTeknologia
erreferentziaréférence (cellule)Teknologia
zenbakizko teklatupavé numériqueTeknologia
osoko marrazketadessin d’ensemble (action)Teknologia
hartuneprise (électrique)Teknologia
gelaxken hautusélection de cellulesTeknologia
ikursymboleTeknologia
lotulierTeknologia
neurketa bidezko fabrikaziocontrôle par mesureTeknologia
txikitze, txikipenréductionTeknologia
fluxufluxTeknologia
ofizialeartisanTeknologia
prozesuprocessusTeknologia
krokiscroquisTeknologia
euskarazfrantsesezazalpenamultzoa
errebelatzailerévélateurTeknologia
multzo-marrazki, osoko marrazkidessin d'ensembleTeknologia
fabrikazio-kontrolcontrôle de fabricationTeknologia
askatudélierTeknologia
segurtasunsécuritéTeknologia
karraskalimeTeknologia
hautu-irizpidecritère de choixTeknologia
ertzbordureTeknologia
mehe geldikatrait pointilléTeknologia
aldatzecommutationTeknologia
proiekzio ortogonalprojection orthogonaleTeknologia
iskilinbaépingleTeknologia
argituinsolerTeknologia
seriesérieTeknologia
bihurkintournevisTeknologia
eskaridemandeTeknologia
eroaleconducteur (matériau)Teknologia
orkoiforme (moule)Teknologia
tornutourTeknologia
irabazibénéficeTeknologia
konformitate-kontrolcontrôle de conformitéTeknologia
ziklo baten urrats, ziklo baten aldietape (d’un cycle)Teknologia
hornidura 1fournitureTeknologia
estimu-funtziofonction d’estimeTeknologia
zoldatuencrasserTeknologia
ekoitziproduireTeknologia
perspektibaperspectiveTeknologia
termoformatzailethermoformeuseTeknologia
errebelaturévélerTeknologia
kondentsagailucondensateurTeknologia
biraketa higiduramouvement de rotationTeknologia
ardatza-daratulucolonne (perceuse à)Teknologia
merkatumarchéTeknologia
oholplanche (de bois)Teknologia
burutzaileréalisateurTeknologia
azkar segidakotrait fortTeknologia
perdoi-tarte 2toléranceTeknologia
metalikométalliqueTeknologia
eskusegascie égoïneTeknologia
aizturrakciseauxTeknologia
biltegitiko salmentavente en magasinTeknologia
pikatucouperTeknologia
merkataritzako funtzio, merkatal funtziofonction commercialeTeknologia
eginkizuntâcheTeknologia
biltegiratze eremuzone de stockageTeknologia
egileréalisateurTeknologia
soldadurabrasageTeknologia
translazio higiduramouvement de translationTeknologia
gauzapenconcrétisationTeknologia
zuritzeko aliketakpince à dénuderTeknologia
soslaicontourTeknologia
gizateriasociétéTeknologia
zakupocheTeknologia
funtzio teknikofonction techniqueTeknologia
marrazkigiledessinateurTeknologia
kontrol teknikocontrôle techniqueTeknologia
pikatzeko aliketapince coupanteTeknologia
barra-diagrama, zutabe-diagrama, histogramadiagramme à barresTeknologia
bat-bateko geldialdiarrêt d’urgence (action)Teknologia
zergaimpôtTeknologia
prototipoprototypeTeknologia
lanpostu-fitxafiche de posteTeknologia
zulatze, zilatze, zilaketaperforationTeknologia
elkargosociété (entreprise)Teknologia
kontrol-eredumontage de contrôleTeknologia
garrangaécrouTeknologia
fabrikazio-prozesuprocessus de fabricationTeknologia
bizi-ziklocycle de vieTeknologia
leundu 1polirTeknologia
gakoclé (fixe, anglaise)Teknologia
erosleacheteurTeknologia
iragazkifiltreTeknologia
nabalacouteauTeknologia
puntzoipoinçonTeknologia
nahasketamélangeTeknologia
materialaren kostucoût du matérielTeknologia
bilbetrameTeknologia
mozkinbénéficeTeknologia
ganibetcouteauTeknologia
zerbitzuserviceTeknologia
kobrecuivreTeknologia
bulego teknikobureau des étudesTeknologia
soldadurasoudureTeknologia
abiaburuko egoeraétat initialTeknologia
forma geometrikoforme géométriqueTeknologia
irabiatumélanger (liquides)Teknologia
eskalaéchelleTeknologia
kolatzecollageTeknologia
karraska launkarilime planeTeknologia
prisaprise (électrique)Teknologia
sarerako haricâble secteur, câble alimentationTeknologia
izakin-mailaniveau de stockTeknologia
eramaileconducteur (matériau)Teknologia
zenbakien bistaratzeaffichage des nombresTeknologia
ergonomiaergonomieTeknologia
kapitalcapitalTeknologia
zizelciseau (de charpentier)Teknologia
kofagunecavitéTeknologia
paper latzapapier émeri, papier verreTeknologia
pertsonahomme (être humain)Teknologia
kondentsadorecondensateurTeknologia
eguzkiztatuinsolerTeknologia
ebaketacoupeTeknologia
daratulu elektrikoperceuse électriqueTeknologia
sarjentasergent, serre-jointTeknologia
eskuairaéquerreTeknologia
gauzatze-gamagamme de réalisationTeknologia
jarraitasun elektrikocontinuité électriqueTeknologia
ohmetroohmmètreTeknologia
garbitulaverTeknologia
gaimatièreTeknologia
nahastekatumélanger (solides)Teknologia
isolazioisolementTeknologia
plangintzaplanningTeknologia
merkatu-zatipart de marchéTeknologia
plaka sentikorplaque sensibleTeknologia
eremurubriqueTeknologia
urraspidedémarche, progressionTeknologia
bernuzatugraverTeknologia
kalkulu-buruketaproblème de calculTeknologia
giza-baliabideakmoyens humainsTeknologia
moltsapocheTeknologia
erosketakachatsTeknologia
peliestalketapelliplacageTeknologia
taratelutarièreTeknologia
isolatzaileisolantTeknologia
birabarkivilebrequinTeknologia
blisterblisterTeknologia
sentsorecapteurTeknologia
problemaren ebazpenrésolution (du problème)Teknologia
egimoldeprocédéTeknologia
plegatuplierTeknologia
zerrazahicopeau (bois fin)Teknologia
zutabe-diagrama, barra-diagrama, histogramadiagramme à barresTeknologia
larrutzeko aliketapince à dénuderTeknologia
zenbakizko datu, datu zifratudonnée chiffréeTeknologia
oinarrizko plakaplaque de baseTeknologia
estokaétauTeknologia
arpanascie (grande)Teknologia
histograma, barra-diagrama, zutabe-diagramadiagramme à barresTeknologia
ekoizpen-baliabideakmoyens de productionTeknologia
grafiko-egilegrapheurTeknologia
bezeroclientTeknologia
etekinbénéficeTeknologia
gidatzaileconducteur (qui dirige)Teknologia
salmenta moldemode (de vente)Teknologia
artaizturrakciseaux (à tondre les brebis)Teknologia
zizailacisailleTeknologia
ginbalet 2chignoleTeknologia
torratufrotterTeknologia
erretxinrésineTeknologia
izakin-fitxa, stock-fitxafiche de stockTeknologia
obratzeko gaien kostucoût de matière d’œuvreTeknologia
lehorrarazisécher (faire ...)Teknologia
kolore-kode (osagai elektronikoen)code couleur (des composants électroniques)Teknologia
ardatz marra etenatrait d’axeTeknologia
polimetrotesteurTeknologia
bat-bateko geldigailuarrêt d’urgence (appareil)Teknologia
eskabide-orribon de commandeTeknologia
azkoinécrouTeknologia
aitzinapen higiduramouvement d’avanceTeknologia
konformitate testtest de conformitéTeknologia
letoilaitonTeknologia
atributu (gelaxka baten)attribut (d’une cellule)Teknologia
gabilvis à boisTeknologia
lehengaimatière premièreTeknologia
ekoizpen-kostu zuzencoût direct de productionTeknologia
operadore matematikoopérateur mathématiqueTeknologia
marrazketa teknikodessin techniqueTeknologia
kalkulu-funtziofonction de calculTeknologia
mailumarteauTeknologia
operadoreopérateurTeknologia
gizartesociétéTeknologia
zulatu, zilatu, zilotuperforerTeknologia
kurrikaktenaillesTeknologia
bahetamisTeknologia
destorlojagailutournevisTeknologia
xukatusécher (avec un chiffon)Teknologia
muntaiaassemblageTeknologia
beharbesoinTeknologia
muntaketa-gamagamme de montageTeknologia
desplazamendu-teklaktouches de déplacementTeknologia
mahasturu alkiétabliTeknologia
burdinaferTeknologia
birziklatzerecyclageTeknologia
erabilera-baldintzakconditions d’utilisationTeknologia
ekai 2matérielTeknologia
kostucoûtTeknologia
pilapileTeknologia
marra fintrait finTeknologia
konpascompasTeknologia
ebaketa higiduramouvement de coupeTeknologia
erabiltzaileutilisateurTeknologia
eztainuétainTeknologia
marra loditrait fortTeknologia
mozteko aliketapince coupanteTeknologia
liz paperapapier émeri, papier verreTeknologia
babesprotectionTeknologia
aurreproiektuavant-projetTeknologia
xafarrikatu, xafarraturincerTeknologia
larrutudénuderTeknologia
gantzutuengraisserTeknologia
lanpalampeTeknologia
CAD (ordenagailuz lagundutako diseinu)CAO (conception assistée par ordinateur)Teknologia
jardupide, prozeduraprocédureTeknologia
itxura-emate, forma-ematefaçonnageTeknologia
letra-tipopolice de caractèresTeknologia
helbide (gelaxka baten)adresse (d’une cellule)Teknologia
testu-datu, datu literaldonnée textuelleTeknologia
osagai elektronikocomposant électroniqueTeknologia
tenazaktenaillesTeknologia
urrutiko salmentavente à distanceTeknologia
tolestuplisserTeknologia
kalkulu-orrifeuille de calculTeknologia
lotelotTeknologia
enpresaentrepriseTeknologia
ebakicouperTeknologia
taula 2tableauTeknologia
bihurtutordreTeknologia
dokumentu teknikodocument techniqueTeknologia
idorrarazisécher (faire ...)Teknologia
lerroligne (tableau)Teknologia
definizio-marrazkidessin de définitionTeknologia
idortusécher (au vent)Teknologia
daratulu ttipipetite perceuseTeknologia
azpimultzosous-ensembleTeknologia
arrabotrabotTeknologia
soldatusouderTeknologia
hornikuntzaapprovisionnementTeknologia
gelaxken barrutiplage de cellulesTeknologia
manatzailedemandeurTeknologia
malguflexibleTeknologia
metro malgumètre flexibleTeknologia
jarraipen-fitxafiche de suiviTeknologia
bernuzatzeko makinagraveuseTeknologia
zirkuitu inprimatucircuit impriméTeknologia
pikailaduraémailTeknologia
arauturiko ikursymbole normaliséTeknologia
izendegi, pieza-zerrendanomenclatureTeknologia
elektrizitateélectricitéTeknologia
erabilera-funtziofonction d’usageTeknologia
hertsapencontrainteTeknologia
makurtutordreTeknologia
biltegimagasinTeknologia
itzulikatze higiduramouvement de rotationTeknologia
neurketa bidezko testtest par mesureTeknologia
fabrikazio-gamagamme de fabricationTeknologia
plastikoplastique (materiala)Teknologia
geruzacouche (de résine)Teknologia
betebeharren zerrendacahier des chargesTeknologia
apaltzeremise (ristourne)Teknologia
ezpalcopeau (bois, grand)Teknologia
segascie (petite)Teknologia
txirbilcopeauTeknologia
argigailuinsoleuseTeknologia
barauts-etxemandrinTeknologia
aktibitateactivité (champ de)Teknologia
funtzionamendu frogatest de fonctionnementTeknologia
voltmetrovoltmètreTeknologia
fabrikazio-aldiphase de fabricationTeknologia
arrabotaturaboterTeknologia
eskulanmain-d’œuvreTeknologia
saretaquadrillageTeknologia
prozedura, jardupideprocédureTeknologia
kolatucollerTeknologia
gontza 2gondTeknologia
deskribapendescriptionTeknologia
estalkiaren funtziofonction de l’emballageTeknologia
arazoaren ebazpenrésolution (du problème)Teknologia
ardatzen eskalaechelle des axesTeknologia
xaflaplancheTeknologia
marko (kalkulu-orriaren)cadre (tableur-grapheur)Teknologia
akotaziocotationTeknologia
partaderapentureTeknologia
hornidura 2matière d’œuvreTeknologia
gidaliburu, erabilera-eskuliburunotice d'utilisationTeknologia
neurtzailetesteurTeknologia
leundu 2raboterTeknologia
seriezko fabrikazioproduction en sérieTeknologia
prezioprixTeknologia
zehaztapendéfinitionTeknologia
jardueraactivitéTeknologia
zatipartieTeknologia
kate-lantravail sérielTeknologia
zerrendaturépertorierTeknologia
stock, izakinstockTeknologia
prozeduraprocédureTeknologia
zutabe (taula)colonne (tableau)Teknologia
torlojuvisTeknologia
segurtasun-kontsignakconsignes de sécuritéTeknologia
eragiketaopérationTeknologia
suhartzakpincettesTeknologia
soldagailufer à souderTeknologia
kartoizko gain-estalkicartonnetteTeknologia
gomagommeTeknologia
ingudeenclumeTeknologia
zutabe-daratulucolonne (perceuse à)Teknologia
xede-bezeriaclientèle cibleTeknologia
bernuzagailugraveuseTeknologia
hornitzailefournisseurTeknologia
transistoretransistorTeknologia
maskatypon (dans les circuits imprimés)Teknologia
graduatzailerapporteur (d’angles)Teknologia
urindatuengraisserTeknologia
diagramadiagrammeTeknologia
lanaren kostucoût du travailTeknologia
grafikographiqueTeknologia
hornidurakapprovisionnementsTeknologia
banatzaileséparateur (cellules)Teknologia
definiziodéfinitionTeknologia
aliketakpincesTeknologia
agerturévélerTeknologia
plegupliTeknologia
txirrikapoulieTeknologia
moztucouperTeknologia
eskaintza-eskaeraappel d’offresTeknologia
aprendizapprentiTeknologia
kotacoteTeknologia
taula 1planche, planche (de bois)Teknologia
hutsunecavitéTeknologia
zerrautscopeau (bois fin)Teknologia
puntukako marratrait pointilléTeknologia
marrazkilaridessinateurTeknologia
datu literal, testu-datudonnée textuelleTeknologia
aluminioaluminiumTeknologia
gontza 1charnièreTeknologia
marteilumarteauTeknologia
organigramaorganigrammeTeknologia
eratxikicollerTeknologia
fabrikazio-prozeduraprocédé de fabricationTeknologia
araunormeTeknologia
lanpostuposte de travailTeknologia
pintzetakpincettesTeknologia
mozketacoupeTeknologia
filma babeslefilm protecteurTeknologia
lehortusécher (au vent)Teknologia
antolaketa (info)ordonnancementTeknologia
aurrekotasunantérioritéTeknologia
garapen, hedapendéveloppéTeknologia
sinbolosymboleTeknologia
estalkiemballageTeknologia
irtenbide teknikosolution techniqueTeknologia
zuritudénuderTeknologia
tornuzilétauTeknologia
soldatzeko harifil à souderTeknologia
gerizaprotectionTeknologia
maketamaquetteTeknologia
arotz-katusergent, serre-jointTeknologia
eguzkitaragailuinsoleuseTeknologia
babes filmafilm protecteurTeknologia
karguen kaiercahier des chargesTeknologia
perdoitoléranceTeknologia
erkaketa bidezko fabrikaziocontrôle par comparaisonTeknologia
nahasiremuerTeknologia
jendartesociétéTeknologia
biraketa-maiztasunfréquence de rotationTeknologia
funtzio industrialfonction industrielleTeknologia
erregela milimetraturègle millimétréeTeknologia
iragaziépurer (filtrer)Teknologia
erabilera-eskuliburu, gidaliburunotice d’utilisationTeknologia
detekziodétectionTeknologia
etengailuinterrupteurTeknologia
nahastekamélangeTeknologia
zilagailuperceuseTeknologia
estekatulierTeknologia
segurtasun organoorgane de sécuritéTeknologia
programaprogrammeTeknologia
agertzailerévélateurTeknologia
alegiazko eredumodèle virtuelTeknologia
fabrikazio-muntaiamontage de fabricationTeknologia
metodoen bulegobureau des méthodesTeknologia
iltzeclouTeknologia
ordenagailuordinateurTeknologia
lanteiétabliTeknologia
informazio-eremuzone d’informationTeknologia
interfazeinterfaceTeknologia
kutercutterTeknologia
ezabagomagommeTeknologia
bakelitabakéliteTeknologia
arkatzcrayonTeknologia
lan-orribon de travailTeknologia
banaketa-eramode de distributionTeknologia
eremu arriskutsuzone dangereuseTeknologia
ordukako tasataux horaireTeknologia
eraikiconstruireTeknologia
hari elektrikofil électriqueTeknologia
etxetiko salmentavente à domicileTeknologia
berunplombTeknologia
sektorerako kablecâble secteur, câble alimentationTeknologia
egitura-eskemaschéma structurelTeknologia
muntaia-katechaîne de montageTeknologia
datudonnéeTeknologia
kalkulu-formaforme de calculTeknologia
hasieratzeinitialisationTeknologia
ginbalet 1vrilleTeknologia
pieza-zerrenda, izendeginomenclatureTeknologia
fakturafactureTeknologia
kartaboiéquerre longueTeknologia
salmenta-baldintzakconditions de venteTeknologia
gelaxkacelluleTeknologia
abisavisTeknologia
sistema automatizatusystème automatiséTeknologia
kalibrecalibre à coulisseTeknologia
mozketa higiduramouvement de coupeTeknologia
diodo argi-igorle (LED)diode électroluminescenteTeknologia
laxatudélierTeknologia
eredumotif (tableur-grapheur)Teknologia
osoko marrazki, multzo-marrazkidessin d’ensemble (résultat)Teknologia
grabatugraverTeknologia
perdoi-tarte 1intervalle (de tolérance)Teknologia
tresneriaoutillageTeknologia
ontasunbienTeknologia
laneko area, laneko zonazone de travailTeknologia
mehe segidakotrait finTeknologia
funtziofonctionTeknologia
bistavueTeknologia
kontrol elektrikocontrôle électriqueTeknologia
forma-emate, itxura-ematefaçonnageTeknologia
barautsforetTeknologia
tenporizatzetemporisationTeknologia
eskemaschémaTeknologia
motoremoteurTeknologia
elektronikaélectroniqueTeknologia
altzairuacierTeknologia
lotura (pilaren)coupleur (pour pile)Teknologia
erresistentziarésistanceTeknologia
daratuluperceuseTeknologia
trukesaktenaillesTeknologia
larrutuadénudéTeknologia
ekoiztuproduireTeknologia
datu zifratu, zenbakizko datudonnée chiffréeTeknologia
produktuproduitTeknologia
aitzinamenduprogrèsTeknologia
hedapen, garapendéveloppéTeknologia
marra-diagrama, diagrama kartesiardiagramme cartésienTeknologia
marruskatufrotterTeknologia
porroskadébrisTeknologia
dranbalécrouTeknologia
oinarrizko gainazalsurface élémentaireTeknologia
zorropocheTeknologia
diododiodeTeknologia
konexio-plakatxoplaquette (de connexion)Teknologia
zerbitzu-funtziofonction de serviceTeknologia
giltzaclé (fixe, anglaise)Teknologia
testtestTeknologia
erregelarégletTeknologia
diagrama zirkulardiagramme circulaire, diagramme à secteursTeknologia
beherapenremise (ristourne)Teknologia